ÇáÌÇÓæÓÉ ÍßãÊ Ýåãì

ãÕÑ 1994  ( áæÑÏ /  Ó ) 127 Þ ã

ÇáÊæÒíÚ : ÇáÃåÑÇã ááÓíäãÇ æÇáÝíÏíæ ¡ ÃÝáÇã ÇáäÕÑ . ÇáÅäÊÇÌ : ÃÝáÇã ãÍãÏ ãÎÊÇÑ ÇáäÕ ÇáÓíäãÇÆì : ÈÔíÑ ÇáÏíß . ãæÓÞì ÊÕæíÑíÉ : ÌãÇá ÓáÇãÉ . ãÏíÑ ÇáÊÕæíÑ Ü: ÓÚíÏ Ôíãì . ÅäÊÇÌ : ãÍãÏ ãÎÊÇÑ . ÅÎÑÇÌ : ÍÓÇã ÇáÏíä ãÕØÝì 

äÌãÉ ÇáÌãÇåíÑ : äÇÏíÉ ÇáÌäÏì . ÈØæáÉ : ÝÇÑæÞ ÇáÝíÔÇæì  ¡ ÍÓíä Ýåãì ¡ ãÍãÏ ãÎÊÇÑ ¡ ÃÍãÏ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ Ýì ÏæÑ ÃäæÑ ÇáÓÇÏÇÊ . ÖíÝ ÇáÝíáã : ÃÍãÏ ãÙåÑ Ýì ÏæÑ ÚÒíÒ ÇáãÕÑì ÈÇÔÇ . ÇáæÌå ÇáÌÏíÏ : ãÇÌÏ ÇáãÕÑì . ÈÇáÃÔÊÑÇß ãÚ : íæÓÝ ÇáãÕÑì

Ýíáã ãíáæÏÑÇãÇ æØäíÉ ÒÇÚÞ ÇáÇÝÊÚÇá ¡ áßäå Ýì ÐÇÊ ÇáæÞÊ ãËíÑ ááÌÏá ááÛÇíÉ ¡ ÈãÇ Ýíå ÓÚì ÃÓÑÉ ÍßãÊ Ýåãì áæÞÝ ÚÑÖå . åÐå ÇáÍßãÊ Ýåãì ÑÇÞÕÉ ÚãáÊ ÌÇÓæÓÉ áÍÓÇÈ ÇáÃáãÇä ÖÏ ÇáÃäÌáíÒ ¡ ÅÐ Êã ÊÌäíÏåÇ ÃËäÇÁ æÌæÏåÇ ááÑÞÕ Ýì ÇáäãÓÇ Ýì ÈÏÇíÇÊ ÇáÍÑÈ ÇáÚÇáãíÉ ÇáËÇäíÉ ¡ æÐáß ÈæÇÓØÉ Úãíá ÃáãÇäì ãÕÑì Ïæä ÌæÇä æÎÇÏÚ ( ÝÇÑæÞ ÇáÝíÔÇæì ) ÇáÐì ÈÏà ÇáÝíáã ÈÝÇÕá ãä ÇáÞÈáÇÊ ÇáÓÇÎäÉ  ÞÏ ÊãËá ÞíãÉ ãÓÊÞáÉ ÈÐÇÊåÇ ¡ ÈÚÏ Ãä ßÇÏÊ ÊÎÊÝì ÊãÇãÇ Ýì ÇáÚÞæÏ ÇáÊì ÎÖÚÊ ÝíåÇ ÇáÓíäãÇ ÇáãÕÑíÉ ÝíåÇ áãÚÇííÑ ÇáÑÞÇÈÉ ÇáÓÚæÏíÉ . íäÊÞá ÚãáåÇ ßÌÇÓæÓÉ Åáì ÇáßæäÊíääÊÇá ÃÍÏ ÝäÇÏÞ ÇáÞÇåÑÉ ÇáÕÇÎÈÉ ¡ ÊÍÊ ÅÔÑÇÝ íåæÏì ÑæÓì ÇáÃÕá íÚãá ÌÇÓæÓÇ ááÃáãÇä . ÈÚÖ ÇáåäÇÊ Ýì ÇáÎáÝíÇÊ ÇáãæÓíÞíÉ Ü ÇÓÊÎÏã ãæÓíÞì ÇÛäíÉ ÇáÑæß Íæá ÇáÓÇÚÉ ßÎáÝíÉ ÇáÑÞÕ Ýì Çáãáåì ÛáØÉ ÓíÆÉ æãÝÖæÍÉ áÃäåÇ áã ÊÙåÑ Ýì ÇáæÇÞÚ Óæì ÈÚÏ Ðáß ÈäÍæ 15 ÚÇãÇ æÊÍÏíÏÇ Ýì ÚÇã 1954 . ÃÎØÇÁ ãä åÐÇ ÇáäæÚ íÕÚÈ ÍÕÑåÇ ßÇáãÚÊÇÏ Ýì ÃÝáÇã ÇáÝÊÑÇÊ ÇáÊÇÑíÎíÉ ÇáãÕÑíÉ  ¡ ÇáÓíÇÑÇÊ ¡ ÇáßÇãíÑÇÊ ¡ ÇáãáÇÈÓ ¡ ÇáÃËÇË Ãæ ÈÇÎÊÕÇÑ ßá ÔìÁ ! ãÚ åÐÇ íÙá ÃÝÖá ÇáãÔÇåÏ ÚãæãÇ åæ ãÇ ÏÇÑ Ýì ÃÌæÇÁ ÇáãáÇåì ¡ æÈÇáÐÇÊ Ðáß ÇáÐì ÊæÇÕá Ýíå ÇáÑÞÕ Úáì ÖæÁ ÇáÔãæÚ ÃËäÇÁ ÛÇÑÉ ãÈÇÛÊÉ ( æÅä ßÇä ÈÚíÏÇ ÌÏÇ ÈÇáØÈÚ Úä ÇáãÓÊæì ÇáÚÇáãì áÊÕæíÑ ÇáãÔÇåÏ ÇáãÔÇÈåÉ ) . ÈÇáÝÚá íÞÚ Ýì ÛÑÇãåÇ ÖÇÈØ ÅäÌáíÒì ßÈíÑ ( Ýåãì ) ¡ æãä ÎáÇáå ÊÊÓÑÈ ÃÎÈÇÑ ÇáÞæÇÊ ÇáÃäÌáíÒíÉ áÇ ÓíãÇ ÞÈíá ãÚÑßÉ ÇáÚáãíä . ÍÈßÉ ÇáäåÇíÉ ÇßÊÔÇÝ ÇáÃäÌáíÒ æÊÚÐíÈåã ÇáãØæá áåÇ ¡ æÐáß ÇÓÇÓÇ ÈÝÖá ÎíÇäÉ ÇáíåæÏì ááÃÓÊÎÈÇÑÇÊ ÇáÃáãÇäíÉ ( æßÇä ÇáãÝÊÑÖ Ãä íÙá ãËáåÇ ÚãíáÇ ááäÇÒíÉ !! ) . áÐÇ ãÇ ÃÖÇÝå ÇáÝíáã ÃäåÇ ßÇäÊ ÊÚãá áÍÓÇÈ ÇáæØäííä ÇáãÕÑííä ÇáÓÇÚíä áØÑÏ ÇáÃäÌáíÒ ¡ ãÚ ÙåæÑ ÞÕíÑ áÃÍãÏ ãÙåÑ Ýì ÏæÑ ÚÒíÒ ÇáãÕÑì ÃÍÏ ßÈÇÑ ÇáÞÇÏÉ ÇáÚÓßÑííä Ðæì Çáãíæá ÇáæØäíÉ æãÍÑß Êáß ÇáãÌãæÚÉ ÇáãäÇÕÑÉ ááÃáãÇä  ¡ æãä Ëãå íäÊåì ÈÚãáíÉ ÚÓßÑíÉ ÃäæÑ ÇáÓÇÏÇÊ ( ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ ) Ü ÞÇÆÏ ÚãáíÇÊ åÐÇ ÇáÊäÙíã áÅäÞÇÐåÇ ãä íÏ ÝÑíÞ ÇáÅÚÏÇã ¡ æåì ÈÇáÊÃßíÏ ÍÈßÉ ÊÎíáíÉ ãÝÑØÉ Çáæåã ¡ äÇåíß Úä ÇÎØÇÆåÇ ÇáãÑæÚÉ ¡ ãä ÇÈÓØåÇ Ãä íÍÇßã ÇáÃäÌáíÒ ãÕÑííä ÃãÇã ãÍÇßãåã ¡ æãä ÃåãåÇ Ãä áã íßä ÞÏ ÙåÑÊ Çì ÊäÙíãÇÊ ãÓáÍÉ ãäÇåÖÉ ááÃäÌáíÒ ÈÚÏ . åÇÌã ÇáäÞÇÏ ÇáÝíáã ÈÚäÝ áåÐå ÇáÃÓÈÇÈ Ü
Nadia Al Gendy In Al Gasosa Hekmat Fahmy 
Click on photo to enlarge it