ÌãÇá ÚÈÏ ÇáäÇÕÑ

ãÕÑ 1998 ( ãæÑÇ / Ó ) 130 Þ ã

ÇáÊæÒíÚ : ÈÔíÑ ÛíÉ ¡ ÃÝáÇã ãÕÑ ÇáÚÑÈíÉ . ÇáÅäÊÇÌ : ÇáÈØÑíÞ ááÅäÊÇÌ ÇáÝäì ÓíäÇÑíæ : ÃäæÑ ÇáÞæÇÏÑì ¡ ÇÑíß ÓÇäÏÑÒ . ÍæÇÑ : ÅíåÇÈ ÅãÇã . ãæäÊÇÌ : ÃÍãÏ ãÊæáì . ãæÓíÞì : ÓÇíãæä ÈÇÑß . ãÏíÑ ÇáÊÕæíÑ : ãÍÓä äÕÑ . ÅäÊÇÌ : ÈÔíÑ ÛíÉ . ÅÎÑÇÌ : ÃäæÑ ÇáÞæÇÏÑì

åÔÇã Óáíã . ÚÈáÉ ßÇãá . Ìãíá ÑÇÊÈ . ØáÚÊ Òíä ¡ ÇáäÌã ÇáÚÇáãì : ÈíÊÑ ÈíÑíá ÇáæÌå ÇáÌÏíÏ : ÎÇáÏ ÇáÕÇæì . ÑíÇÖ ÇáÎæáì . ÚãÑæ ÚÈÏ ÇáÌáíá. ÛÇÏÉ ÚÈÏ ÇáÑÇÒÞ . ÇáäÌã ÇáÚÇáãì : Ìæä ÇÊíÑÈæÑì

ÇáÝíáã ÇáÐì Ùá íÝßÑ Ýíå ãæÌåå ÓæÑì ÇáÃÕá ÈÑíØÇäì ÇáÃÞÇãÉ áÞÑÇÈÉ ÚÞÏ ßÇãá ¡ íÃÊì æÞÏ æÖÍ Ãä ãËáå ÇáÃÚáì ÓíÑ ÑíÊÔÇÑÏ ÇÊíäÈæÑå Úä Ü ÛÇäÏì ¡ æÔÇÑáì ÔÇÈáä Ü ãáÍãíÇÊ ØæíáÉ ÈÏæä ÍÈßÉ ãÑßÒíÉ ¡ æÇáãÑÇåäÉ Ýì ÇáÇãÊÇÚ Úáì æÞÇÆÚ ÇáÓÑÏ ÇáæËÇÆÞì æÇáÓãÇÊ ÇáãÍÈÈÉ Ýì ÇáÔÎÕíÉ ÚÈÑ ßá ÇáãÔÇåÏ ( ÇáãÔßáÉ Ãäå áíÓ ÈÇáØæá ÇáßÇÝì ÝÈÏà ÇÞÑÈ áÝÕæá ÊáíÌÑÇÝíÉ ) . ÈÏÑÌÉ ãÇ äÌÍ ÇáÞæÇÏÑì Ýì åÐÇ æÐáß ãä ÎáÇá ÇáÊÚÑÖ áãÓíÑÉ ÍíÇÉ ÑÆíÓ ãÕÑ ÇáÃÓÈÞ ãäÐ ßÇä ØÇáÈÇ Ýì ÇáßáíÉ ÇáÍÑÈíÉ æÊäÇãì ÚáÇÞÊå ÈÒãíáå ÚÈÏ ÇáÍßíã ÚÇãÑ Ëã ÍÑÈ 1948 Ýì ÝáÓØíä ¡ æÊßæíä ÇáÊäÙíã ÇáÐì ÇÓÊæáì Úáì ÇáÓáØÉ æíáíåÇ ãÚÇÑßå ÖÏ ÇáÛÑÈ æÅÓÑÇÆíá æåÒíãÊå ÇáãäßÑÉ ÝíåÇ æãæÊå ÈÚÏ ÇÒãÉ ÇáæÌæÏ ÇáÝáÓØíäì Ýì ÇáÃÑÏä ÚÇã 1970 . ÛáÝ åÐÇ ÈáãÓÇÊ ÎÝíÝÉ æÔÎÕíÉ ¡ æÇÈÑÒ ãßÇäÉ ÚÇãÑ áÏíå æÇáÊì ÊßÇÏ ÊÕá áßÚÈ ÇÎíá ¡ áßäå íÙá Ýì ÇáäåÇíÉ Ýíáã ãáÍãì áÇ íËíÑ ÇáÍãÇÓ ßãÇ ÎØÇÈíÉ Ýíáã äÇÕÑ 56 ÞÈáå ÈÚÇãíä æáÇ íÑÓÎ ßËíÑÇ Ýì ÇáÐåä . ÇáÊäãíÞ ÈÇáÛ ÇáÈÑÇÚÉ ÈÇáÐÇÊ ãÚ æÌå ÇáãÔíÑ ÚÈÏ ÇáÍßíã ÚÇãÑ ( åÔÇã Óáíã åæ ÇíÖÇ ÕÇÍÈ ÇÝÖá ÏæÑ ) ¡ ÌíÏ ÈÇáäÓÈÉ ááÈÇÞíä Èãä Ýíåã ÇáÞÇÏã ÇáÌÏíÏ ÎÇáÏ ÇáÕÇæì Ýì ÏæÑ ÌãÇá ÚÈÏ ÇáäÇÕÑ . ÓÈÞÊ ÚÑÖå ÖÌÉ åÇÆáÉ ãä ÇÓÑÊì äÇÕÑ æÚÇãÑ ÊÑÝÖ Êáß ÇááãÓÇÊ ÇáÇäÓÇäíÉ ÇáÊì áÇ ÊäÇÓÈ ÇáÃáæåíÉ ÇáãÝÊÑÖÉ Ýì ÇáÞÇÏÉ ¡ ßãÇ ÐåÈ ÞÏÑ åÇÆá ãä ÇáÌÏá Åáì ÊÝÇÕíá ÈÚÖ ÇáæÞÇÆÚ ãËá áÃì ÏÑÌÉ ÔÇÑß ÚÈÏ ÇáäÇÕÑ Ýì ãÝÇæÖÇÊ áÅÎáÇÁ ÇáÌÑÍì ÃËäÇÁ ÍÑÈ 1948 ( ÊÕæÑ Ãä ÃÕÈÍÊ åÐå ÞÖíÉ ÚÙãì ! ) . ÇÎØÇÁ ÊÇÑíÎíÉ ÌÏíÉ ÞáíáÉ ( ßæÌæÏ Èä ÌæÑíæä Úáì ÇáÓÇÍÉ ÈÚÏ 1967 ) ¡ æáÇ ÊÚÏ æáÇ ÊÍÕì Ýì ÊÝÇÕíá ÇáÊÌåíÒÇÊ æÇáÊÒííä ( ÇáÇßÓÓæÇÑÇÊ )Ü
Khaled Al Sawy In Nasser 
Click on photo to enlarge